Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CV 429 LƯU Ý MỘT SÔ NỘI DUNG CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

23-12-2020

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 429 /PGDĐT
V/v hướng dẫn một số nội dung
cuối học kỳ I năm học 2020-2021
Bố Trạch, ngày 23 tháng 12 năm 2020
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc trong toàn huyện.
Năm học 2020-2021 ngành giáo dục Bố Trạch gặp nhiều kho khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và thiên tai bảo lũ. Tuy nhiên với sự nỗ lực lớn của toàn ngành, những khó khăn bước đầu đã được khắc phục, nề nếp dạy học sớm đi vào ổn định, chất lượng dạy học được các nhà trường quan tâm đẩy mạnh. Để tiếp tục triển khai tốt hoạt động dạy học trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện tốt một số công việc sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa được cơ quan y tế khuyến cáo.
2. Đối với bậc học mầm non cần tiếp tục tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thường xuyên bảo đảm an toàn cho trẻ cả thể chất và tinh thần. Phối kết hợp tốt với cha mẹ trẻ trong giáo dục trẻ cũng như đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong mùa đông.
- Đối với bậc học TH và THCS:
Rà soát lại chương trình để có kế hoạch dạy bù đối với những trường còn bị chậm chương trình; tránh cắt xén, dạy dồn ép vào cuối kỳ dẫn đến không có chất lượng. Tiếp tục tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn. Có kế hoạch tổ chức ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, chuẩn bị tốt cho học sinh kiểm tra cuối kỳ I có chất lượng.
Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối kỳ I nghiêm túc, khách quan để qua đó biết được mức độ chất lượng của nhà trường cũng như từng khối lớp, đánh giá được chất lượng dạy học của từng giáo viên, trên cơ sở đó để có kế hoạch cải tiến chất lượng trong học kỳ II.
Tăng cường các biện pháp để duy trì số lượng, hạn chế tối đa học sinh bỏ học, nhất là dịp trước và sau tết nguyên đán.
3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về các khoản thu, chi trong nhà trường. Quản lý chặt chẽ các nguồn hỗ trợ bảo lũ của các tổ chức, cá nhân trong và người nước.
4. Bố trí cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình, sách giáo khoa, … do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức. Chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên cho đổi mới chương trình và sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cho năm học tới.
5. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đội ngũ để có chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời. Quán triệt với đội ngũ quản lý tốt Email công vụ cá nhân, việc sử dụng các trang mạng xã hội phải thiết thực, đúng quy định của pháp luật; không tùy tiện chia sẽ, đăng các nội dung chưa được kiểm chứng, các nội dung phản cảm…
2
6. Thông báo đến toàn thể giáo viên biết việc bố trí giáo viên sẽ thực hiện ổn định đến hết năm học 2020-2021, những giáo viên nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển công tác ra ngoại huyện sẽ được bố trí giáo viên hợp đồng thay thế, không thuyên chuyển giáo viên trường này qua trường khác trong năm học.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện nghiêm túc. Nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ liên hệ về Phòng GD&ĐT (qua bộ phận CM) để cùng phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ, CV PGD&ĐT (để c/đ);
- HT các trường học (để t/h);
- Website phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, TgH-HC.
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHỤ TRÁCH PHÒNG
Võ Hải Quân


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường MN Vạn Trạch

Địa chỉ: Thôn Sỏi, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: mn_vantrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnvantrach.edu.vn